Karta ARS

Karta
Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej

1. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zrzesza katolików świeckich, i działa pod patronatem Matki Bożej - Pojednawczyni grzeszników, św. Józefa - męża zawierzenia i aktywnej troski, św. Pawła - Apostoła narodów, oraz św. Wojciecha - Patrona Ojczyzny. Spełnia ono funkcję pomocniczą wobec Misjonarzy Matki Bożej z La Salette, tworząc razem z nimi jedną duchową rodzinę w apostolskiej misji głoszenia orędzia Matki Bożej Płaczącej. Siedzibą Apostolstwa jest Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

2. Do Apostolstwa mogą należeć również osoby duchowne, którym charyzmat powołania pozwala na przyjęcie i wypełnianie dodatkowych zobowiązań. Zaangażowanie w dzieło pojednania i wynagrodzenia, daje wszystkim kolejną okazję do odkrywania wspólnej odpowiedzialności za Kościół, jego żywotność we współczesnym świecie, za wiarę i jedność działania w służbie Ewangelii.

3. Pozytywnym wyrazem uczestnictwa w Apostolstwie jest codzienna modlitwa, życzliwe słowo i chrześcijańskie świadectwo życia. Piękna Pani w La Salette stawia pytanie: "Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?" "Nie, proszę Pani, nie bardzo" - dzieci odpowiadają szczerze. Wtedy Matka Najświętsza wypowiada następujące słowa: "Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem..." Rodzina czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej modli się o pojednanie i nawrócenie grzeszników, oraz we wszystkich aktualnych intencjach Kościoła. Do modlitwy dodaje także inne formy apostołowania.

4. Bardzo ważną sprawą jest życie sakramentalne i praktyka Komunii św. wynagradzającej, oraz adoracja Najświętszego Sakramentu w trzecią niedzielę miesiąca. Jezus obecny w Eucharystii jest Źródłem ożywiającym i umacniającym dar naszego pojednania i zadośćuczynienia. Nabożeństwo "Niedzieli Saletyńskiej" jest rozszerzone również na trzecią sobotę miesiąca. Jest to nawiązanie do dnia objawienia Matki Bożej w La Salette 19 września 1846 roku. Czas czuwań modlitewnych jest okazją do duchowej łączności z Sanktuarium Matki Bożej na górze La Salette, oraz z polskim Sanktuarium w Dębowcu. Przez modlitwę wynagradzającą wypraszamy łaskę przebaczenia i miłosierdzia dla całego świata. Najświętsza Maryja Panna w swoim orędziu mówi: "Jeżeli mój lud nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej powstrzymywać. Od jak dawna już cierpię za was. Chcąc, by Mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie nic z tego nie robicie..."

5. Rozważanie znaczenia objawienia i refleksja nad wypowiedzianym do Melanii i Maksymina orędziem, nie pozwala być obojętnym wobec tak wielkiego wydarzenia w La Salette. Wezwanie do nawrócenia, pokuty, do zachowywania Bożych Przykazań, do modlitwy i życia zgodnego z Ewangelią i nauką Kościoła, jest zadaniem całego ludu Bożego. Święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian, gdzie jest zachęta do pojednania, pisze: "W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!" Razem z Matką Bożą Płaczącą i św. Pawłem możemy powiedzieć: pojednajcie się, czy też: pozwólcie pojednać się z Bogiem! Chrystus dokona w sercach waszych dzieła pojednania. Przyjmijcie Go i pozwólcie Mu działać !... Maryja Saletyńska nawołuje swój lud do prawdziwie chrześcijańskiego życia, aby głębiej włączył się w życie Jezusa. Pragnie uczynić nas swoimi apostołami, gdy dwukrotnie wypowiada słowa: "A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu memu ludowi."

6. Członków Apostolstwa łączy Nabożeństwo Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej, oraz Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji próśb i podziękowań zanoszonych do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Modlitwy, wezwania i pieśni Nowenny stają się drogie sercu tym, którzy tak licznie przybywają do Płaczącej Matki. Nie wszyscy mogą osobiście uczestniczyć w tym nabożeństwie w kościele, dlatego łączą się duchowo i odmawiają modlitwy w domu, aby wspólnie z całą "Rodziną Saletyńską" składać u stóp Pięknej Pani swoje dziękczynienia i prośby.

7. Czciciele Matki Bożej Płaczącej szerzą Jej kult przez swój wkład w rozwój Sanktuarium w Dębowcu, w dzieło powołań oraz formacji przyszłych misjonarzy i pomoc misjom zagranicznym. Modlitwą i ofiarnym sercem obejmują wszystkie dzieła poświęcone Pięknej Pani z La Salette.

8. Apostolstwo zapewnia swoim członkom stałą pomoc duchową w pogłębianiu wiary, nadziei i miłości, w dążeniu do osobistego uświęcenia - przez korzystanie z przywilejów wynikających z wypełniania podjętych obowiązków.

9. Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom Kościoła, Apostolstwo w miarę swoich możliwości podejmuje głoszenie orędzia o nawróceniu i pokucie, wykorzystując współczesne środki.

10. Wspólna troska o dobro Kościoła, o nawrócenie grzeszników i misję "nowej ewangelizacji", jednoczy ludzi i owocuje szlachetną decyzją wynagradzania Bogu, oraz Najświętszej Maryi Pannie objawionej w La Salette.

 
Dyrektor Apostolstwa
ks. Franciszek Gutter MS