Rocznik listów religijnych

Drodzy Czciciele Matki Najświętszej!


W duchowej pielgrzymce po maryjnych Sanktuariach zapraszamy Was obecnie do Nazaretu, bo Bazyliki Zwiastowania, uważanej za jedną z najpiękniejszych świątyń chrześcijańskich na Wschodzie.
Pośrodku miasta, liczącego obecnie około 50 tysięcy mieszkańców (większość z nich to wyznawcy Allacha), wznosi się na wzgórzu okazała świątynia z jasnego piaskowca. Już z daleka widoczna jest charakterystyczna wieża, w kształcie zwróconego ku ziemi kielicha lilii. Symbolizuje ona Najświętszą Dziewicę – lilię czystości i Owoc Jej niepokalanego łona – Jezusa Chrystusa. To w Nazarecie, który był wówczas ubogą wioską, Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało między nami.

Drodzy Czciciele Najświętszej Matki!


Serdeczne pozdrowienia ślemy już w Nowym Roku Pańskim 2008, ufni w moc Bożego Miłosierdzia i opiekę Niebieskiej Matki. W naszych listach, będziemy przybliżać różne Sanktuaria Maryjne, zapraszając Was do duchowego pielgrzymowania do miejsc świętych. Wiemy, że wiele osób nigdy nie będzie mogło wyjechać nawet do polskich słynnych Sanktuariów, nie mówiąc już o zagranicznych podróżach. Są szczęśliwi, gdy ktoś pomoże im uczestniczyć we Mszy świętej w parafialnym kościele lub przywoła kapłana z comiesięczną Komunią św. To właśnie z myślą o tych słabych, chorych, samotnych, cierpiących, ubogich, którzy z taką miłością modlą się do Pana Jezusa i Matki Bożej Płaczącej i często wspierają darem serca prowadzone przez Misjonarzy Saletynów dzieła, zaplanowaliśmy tegoroczne listy jako duchowe pielgrzymki.


Drodzy Czciciele Niepokalanej Matki!


W ostatnich tygodniach roku nasze myśli i serca zwracają się w stronę Maryi Niepokalanej. Liturgia określa Ją jako Gwiazdę zaranną oraz Jutrzenkę poprzedzającą przyjście Chrystusa, nazywanego „Słońcemsprawiedliwości. Na długo przed ogłoszeniem obowiązującej w całym Kościele prawdy wiary w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny (1854 rok) liczni malarze, rzeźbiarze i poeci w różnych krajach sławili to wyjątkowe, uprzywilejowane poczęcie Matki Bożej, która od pierwszych chwil istnienia pod sercem swojej matki – św. Anny była wolna od grzechu pierworodnego i wszystkich jego następstw, tak dotkliwie raniących cały rodzaj ludzki.

Drodzy Czciciele Saletyńskiej Królowej!

Tajemnice Różańca świętego kończą się rozważaniem ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królowę nieba i ziemi oraz chwały, jakiej wszyscy święci Pańscy w niebie doznają. Królowanie Bogarodzicy to jeden z Jej wspaniałych przywilejów, jakim Trójca Przenajświętsza obdarzyła Maryję – Córę Boga Ojca, Matkę Syna Bożego i Przybytek Ducha Świętego. Za życia skromna i cicha; pochodziła z Nazaretu, który nie cieszył się dobrą opinią. Choć była wolna od grzechu, doznała wielu cierpień i upokorzeń. Uciekała z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu, z bólem swego niepokalanego serca szukała Go jako 12-letniego Chłopca przez 3 dni, a w Wielki Piątek towarzyszyła Zbawicielowi jako Matka Bolesna na Golgotę.


Drodzy Czciciele Saletyńskiej Matki!

Spośród wszystkich świąt maryjnych szczególnie uroczyście i radośnie czciciele Matki Pana obchodzą Jej Wniebowzięcie. W wielu kościołach są wtedy okolicznościowe czuwania i procesje z udziałem rzeszy pątników, jak chociażby nabożeństwa na słynnych „Dróżkach Matki Bożej” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wartość tego święta podkreśla fakt, że dzień 15 sierpnia jest od kilka lat dniem ustawowo wolnym od pracy.

Drodzy Czciciele Najświętszej Dziewicy!

Wymawiając imię Matki Najświętszej, mówimy, że jest Ona Najświętszą Maryją Panną. Od wieków tak ją nazywał Kościół. Przez ostatnie kilkanaście lat często słyszymy również pozdrowienie na falach katolickiej rozgłośni: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. W obecnym liście rozważymy wielki przywilej dziewictwa, jakim Pan Bóg obdarzył Matkę swego Boskiego Syna, abyśmy wypowiadając czy też słuchając pozdrowień do Niej kierowanych, czynili to z większym zrozumieniem i gorętszą miłością.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette!

Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za utrzymywanie kontaktu z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Pielęgnowanie pobożności maryjnej w naszym życiu jest bardzo ważne, gdyż Maryja prowadzi nas do Boga, pomaga nam lepiej Go poznać i doskonalej Mu służyć. Kochając Maryję, kochamy Jej Boskiego Syna. Najświętsza Maryja Panna nigdy nie zatrzymuje dla siebie aktów czci i hołdu, jaki otrzymuje od swych czcicieli, ale zawsze kieruje ten hołd ku Bogu. W La Salette była pełna troski i bólu z powodu naszych grzechów, z powodu obrazy Bożej, jaką ten grzech przynosi, a także z powodu nieuniknionego cierpienia, będącego konsekwencją życia w grzechu. Przynosząc na swych piersiach wizerunek Jezusa Ukrzyżowanego, ukazuje nam swego Syna jako Źródło życia, jako Światło i Drogę, jako Pana i Zbawiciela.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z la Salette!

W Imię Boże rozpoczęliśmy Nowy Rok Pański 2007. Będziemy go również przeżywać pod opieką Matki Najświętszej. W kalendarzu liturgicznym mamy wiele świąt maryjnych, praktycznie w każdym miesiącu uroczystość, święto albo wspomnienie poświęcone Matce Bożej. Każde sanktuarium ma również swój własny cykl uroczystości związanych z patronem danego miejsca. W Dębowcu trzecia niedziela maja i września są w szczególny sposób poświęcone Pięknej Pani z La Salette, jako centralne dni dorocznych odpustów.

Drodzy Czciciele Matki Najświętszej!

Opustoszały nasze pola, ogrody, sady i łąki. Przyroda posłuszna prawom Stwórcy, zapadła w zimowy sen. Także w Dębowcu zrobiło się pusto i cicho, chociaż w domu formacyjnym słychać modlitwę odprawiających rekolekcje. Szron jednak zmroził rozległy plac sanktuaryjny, który jeszcze tak niedawno przemierzały setki pielgrzymich stóp. Nie ma już pięknych, kolorowych żywych kwiatów na Kalwarii Matki Bożej Saletyńskiej. W zamian za to przed cudowną Figurą Zapłakanej Matki każdego dnia czyjeś ręce zapalają lampki miłości, wdzięczności wraz z szeptem błagalnej modlitwy. Nasłuchała się Piękna Pani sporo tych modlitw dziękczynnych i błagalnych od swego ludu. Tylko podczas tegorocznego wrześniowego Odpustu, czciciele z bliska i z daleka pozostawili 660 kartek z intencjami na Nieustającą Nowennę.

Drodzy Czciciele Płaczącej Matki z La Salette!

Dębowieckie Sanktuarium przeżywa w tym roku radosny jubileusz 160-lecia objawienia Matki Najświętszej w La Salette i 10. rocznicę koronacji Jej cudownej Figury czczonej w Dębowcu. Wielkie uroczystości sprzed dziesięciu lat znacznie ożywiły kult Matki Bożej Saletyńskiej. Ze wszystkich polskich diecezji przyjeżdżały pielgrzymki do Matki Bożej Płaczącej. Coraz więcej pątników zatrzymywało się na dłużej w Dębowcu, by uczestniczyć w rekolekcjach. Kilkaset osób podjęło decyzję wstąpienia w szeregi Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej, a jeszcze więcej zaprosiło Matkę Bożą Płaczącą do swego domu poprzez prenumeratę „Posłańca MBS”. I tak upływał rok za rokiem. Sanktuarium należało przez cały 2000 Rok Święty do tych uprzywilejowanych tak zwanych „kościołów stacyjnych”, gdzie wierni każdego dnia mieli możliwość zyskania odpustu zupełnego. Wtedy jeszcze bardziej zwiększyła się liczba pielgrzymów. Chociaż wielu pojechało wtedy do Rzymu, czy do Ziemi Świętej, nie zabrakło pątników w naszym polskim La Salette. Bardzo wiele osób korzystało ze Sakramentów św. i starało się jak najlepiej spełnić warunki potrzebne do uzyskania Odpustu Roku Jubileuszowego.

Drodzy Czciciele Pięknej Pani z La Salette – Dębowieckiej Królowej!

W trzecią niedzielę września przeżywaliśmy w Dębowcu Jubileuszowy Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej. Najpierw wspominaliśmy 160-lecie objawienia w La Salette, dziękując Bogu za miłość wobec grzeszników, że posłał na ziemię Matkę Płaczącą, by swoim Orędziem i łzami nakłoniła nas do pokuty i dobrego życia. Kolejny powód do radości to 40-lecie konsekracji sanktuaryjnego kościoła. Tego aktu dokonał ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk i teraz radował się, że dane mu było jeszcze raz nawiedzić Dębowiec i brać udział w niedzielnej Sumie. Licznie zgromadzeni kapłani z rzeszą ludu Bożego dziękowali także za 10-tą rocznicę koronacji cudownej Figury w Dębowcu.

Drodzy Czciciele Matki Bożej Saletyńskiej!

„Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas: Pójdźcie do mnie, moje dzieci, Przyszedł czas, ach! Przyszedł czas!”

Zacytowane na wstępie słowa znanej pieśni ku czci Matki Bożej, nabierają szczególnego znaczenia we wrześniu, kiedy do Sanktuarium w Dębowcu przybywa wielka rzesza pielgrzymów. Najwięcej ludzi gromadzi trwający cztery dni Odpust – od czwartku do trzeciej niedzieli września. W celebrację odpustowej liturgii zawsze jest włączone głoszenie i rozważanie Orędzia Matki Najświętszej z La Salette, oraz świętowanie ważnych rocznic związanych ze Zgromadzeniem Misjonarzy Saletynów i historią dębowieckiego Sanktuarium.

Strony