Studia Saletyńskie

Studia Saletyńskie 2/2002

We wrześniu 2001r. Polska Prowincja Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów rozpoczęła obchody Jubileuszu 100-lecia przybycia do Polski. Podejmując tę jubileuszową celebrację Studia Saletyńskie będą wspomagać refleksję nad źródłami naszej tożsamości zakonnej i włączą się w poszukiwanie dróg na przyszłość. Jaki jest sens jubileuszu? Jubileusz, choć wspiera się na fundamencie przeszłości, nic może zamykać się w tym tylko, co minione. Literacka parabola mostu pomaga zrozumieć sens jubileuszu: jak most łączy dwa oddalone od siebie brzegi, a jego filary zanurzone są w rzece, tak jubileusz zanurza się w pędzącej teraźniejszości, aby połączyć radość i mądrość przeszłości z nadzieją przyszłości. W ten sposób jubileusz to nic tylko radosne świętowanie, lecz głębokie pouczenie historii oraz zobowiązanie wobec Boga i ludzi, którzy byli przed nami i przyjdą po nas.

Jaki zatem most zbudować między początkiem naszego Zgromadzenia i naszej obecności w Polsce, a oczekiwaniem na przyszłość?

Jan Paweł II napisał w Tertio millennio adveniente: «Chrystus urzeczywistnia „rok laski od Pana”, ogłaszając go nie tylko słowem, ale przede wszystkim swymi czynami. Jubileusz, czyli „rok łaski od Pana”, jest charakterystyczną cechą działalności Jezusa, a nic tylko chronologicznym określeniem trwania tej działalności» (12). Jak więc Jezus w Kafarnaum, tak Maryja w La Salette obwołuje jubileusz, czyli „rok łaski od Pana”. Jak Jezus jest owym „rokiem laski”, podobnie i Maryja, Pojednawczym grzeszników.

Sam Jezus Chrystus wyznaczał sens i zasięg Wielkiego Jubileuszu Wcielenia. Mądrości w podejściu do naszego Jubileuszu zasięgnijmy zatem w Objawieniu Maryi na La Salette. Maryja rozpoczyna swoje orędzie od zaproszenia „Zbliżcie się moje dzieci”, a kończy rozesłaniem „Idźcie, ogłoście to całemu mojemu ludowi”. Może więc pomiędzy tymi dwoma zaproszeniami kryje się zobowiązująca tajemnica naszego Jubileuszu? Może byłoby czymś właściwym nadać jej sens następujący: nasz Jubileusz to droga. Jej prologiem jest stworzenie poprzez bliskość osób prawdziwej jedności serc – komunii. Jej epilogiem jest pójście i głoszenie ewangelicznego i saletyńskiego orędzia. U początku i u kresu tej drogi niezbędna jest przemiana serca w osobistym dialogu z Panem i Maryją, Jego Matką.

Jeśli umielibyśmy to przełożyć na duszpasterstwo i praktykę życia zakonnego, odpowiedzielibyśmy na zaproszenie Namiestnika Chrystusa, który skierował do nas na progu trzeciego tysiąclecia następujące słowa: «Czynić Kościół domem i szkołą komunii’, oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata » (Novo millennio ineunte 43).

Spis treści:

La Salette – refleksje teologiczne

La Salette – formacja 

La Salette — praktyka duszpasterska

La Salette – Nasza historia 

Perspektywy, forum, aktualności 

Archiwum Prowincjalne
Archiwum podlega bezpośrednio prowincjałowi i jest instytucją działającą w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, Regułę życia zakonnego oraz Statuty prowincjalne.