informacje

Warszawa: Pierwsza habilitacja u Saletynów

Dnia 21 grudnia 2009 roku ks. Janusz Kręcidło MS odbył kolokwium habilitacyjne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i uzyskał stopień doktora habilitowanego teologii, w zakresie biblistyki na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz monografii Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1 – 20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia wydanej przez oficynę wydawniczą Vocatio

Ks. Janusz Kręcidło MS jest wykładowcą biblistyki na UKSW i w Kolegium Dominikańskim w Krakowie. Redaguje też serię wydawniczą Studia Salettensia, organizując Międzynarodowe Saletyńskie  Sympozja Interdyscyplinarne w Krakowie. Jego habilitacja jest pierwszym tego typu stopniem naukowym w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. 

Ks. Janusz Kręcidło MS urodził się dnia 12 września 1966 roku w Pstrągowej, pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów złożył dnia 8 września 1987 roku, a święcenia kapłańskie przyjął dnia 15 maja 1993 roku w Dębowcu. W roku 1997 rozpoczął studia doktoranckie na Akademii Teologicznej w Warszawie, broniąc pracę doktorską dnia 9 czerwca 2002 roku już na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2002 roku został skierowany na studia licencjackie na Biblicum w Rzymie oraz w Jerozolimie, uzyskując stopień licencjata nauk biblijnych.