informacjeKraków

Saletyńskie sympozjum o miłosierdziu

2.3kwyświetleń

Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów 21 października rozpoczęło rok akademicki 2016/2017. W ramach inauguracji odbyło się X Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne pod hasłem „Bóg miłosierny i Matka Miłosierdzia”.

Organizowane od 2007 r. cykliczne spotkania naukowe wpisały się już w bogaty pejzaż działalności saletynów w Polsce. O wartości sympozjów świadczy fakt, że chętnie biorą w nich udział specjaliści z różnych dziedzin, niebędący członkami zgromadzenia. – Dziś nauka jest bardzo zatomizowana. Naukowcy posługują się różnego rodzaju metodologiami, wiele zależy od punktu widzenia danej kwestii. My mamy swój charyzmat, posiadamy własny punkt widzenia, mamy też orędzie Maryi z La Salette, którym żyjemy. Chodzi o to, aby uporządkować rzeczywistość zgodnie naszym sposobem czytania świata, a jednocześnie wpisać orędzie z La Salette w szerszy kontekst teologii i współczesnej kultury, stąd interdyscyplinarność tych sympozjów – wyjaśnia ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS. – Myślę, że my, saletyni prezentujemy się tutaj z dobrej strony, pokazując, iż objawienie w La Salette nie jest czymś peryferyjnym, dalekim, na obrzeżach Kościoła, ale że pojednanie jako charyzmat jest bardzo głęboko zakorzenione w podstawowych ideach teologicznych zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu – dodaje organizator MSSI.

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 9.30 Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył ks. dr Andrzej Zagórski MS. Przełożony prowincji w homilii zwrócił uwagę, że wybrany temat spotkania naukowego pomaga jeszcze głębiej wejść w tajemnicę miłosierdzia. Kapłan przypomniał, że reakcją Boga na grzech człowieka jest objawienie Jego miłości i miłosierdzia. Ksiądz prowincjał wskazywał seminarzystom i wychowawcom, w jaki sposób przeżywać rozpoczynający się rok akademicki. – Idźcie i zobaczcie znaki miłosierdzia Boga w waszym życiu. Idźcie i starajcie się zrozumieć, że Bóg oczekuje także od was miłosierdzia i zaangażowania – mówił ks. Zagórski, podkreślając, że wielkim znakiem miłosierdzia jest przebaczenie. Eucharystię koncelebrowali asystent prowincjalny ks. Robert Głodowski MS, wychowawcy seminaryjni, mistrz nowicjatu ks. Bogdan Kadłuczka MS, członkowie miejscowej wspólnoty zakonnej oraz inni zaproszeni kapłani.

Po Eucharystii drugą część sympozjum otworzył ks. prof. Janusz Kręcidło MS, który przypomniał historię i tematykę poprzednich dziewięciu spotkań. Zaznaczył też, że ideę MSSI udało się przeszczepić na grunt całego zgromadzenia, czego znakiem były dwa spotkania – w Salmacie i La Salette. W imieniu dziekana Wydziału Teologicznego UPJPII przemówił ks. dr hab. Jan Kalniuk MS. W krótkim wystąpieniu ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS zachęcił, by Rok Miłosierdzia zaowocował także praktyką osobistej modlitwy, nawiązującej do tajemnicy miłosierdzia Bożego. Na koniec rektor seminarium ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS przywitał prelegentów i wszystkich obecnych gości.

W pierwszej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszy, pt. „Matka Boża Miłosierdzia” wygłosiła s. Elżbieta Siepak ZMBM. Rzeczniczka łagiewnickiego sanktuarium wskazała, że wspomniany w temacie tytuł Maryi można rozumieć na trzy sposoby: 1. Matka Wcielonego Miłosierdzia, 2. Matka objawiająca miłosierdzie Boga, 3. Matka pośrednicząca w objawieniu miłosierdzia Boga. W drugim wystąpieniu pt. „Prymat miłosierdzia nad ofiarą (Mt 9,9-13; 12,1-8)” ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS zwrócił uwagę, że w obu perykopach z Ewangelii wg św. Mateusza pojawia się cytat za Septuagintą z Oz 6,6. Analizując oba teksty, biblista z UPJPII wyjaśniał, że Jezus wzywa do zachowywania miłosierdzia w relacjach międzyludzkich i w czynnościach kultu. Trzeci referat pt. „Niemiłosierdzie Starego Testamentu?” wygłosił wykładowca UPJPII w Krakowie ks. dr Wojciech Węgrzyniak. W swoim przedłożeniu podkreślił, że Bóg w Piśmie Świętym jest zawsze ukazywany jako miłosierny oraz wymienił przyczyny trudności w jednoznacznej interpretacji tekstów starotestamentalnych, mówiących o łaskawości Boga.

Po przerwie referat nt. „Czy Maryję słusznie czci się jako Matkę Miłosierdzia” zaprezentował ks. prof. Janusz Kręcidło MS. Biblista i mariolog z UKSW zwrócił uwagę na najdawniejsze źródła tytułu „Matka Miłosierdzia”, m.in. na pochodzący z IV w. papirus z wersją modlitwy „Pod Twoją obronę”, która wyraźnie odwołuje się do miłosierdzia Maryi. W piątym wystąpieniu, z zakresu historii sztuki, nt. „Ks. Józefa Andrasza SJ i bł. Michała Sopoćki spór o łagiewnicki obraz Bożego Miłosierdzia Adolfa Hyły?” ks. dr Piotr Szweda MSstwierdził, że wizje obu spowiedników św. Faustyny Kowalskiej, które wpłynęły na powstanie wileńskiej i łagiewnickiej wersji obrazu Jezusa Miłosiernego, nie wykluczają się, lecz raczej uzupełniają. Ostatni referat, z zakresu psychologii, pt. „Szczęście i miłosierdzie w ujęciu psychologii pozytywnej” zaprezentował rektor seminarium saletynów ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS. Psychoterapeuta i doktorant Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie wskazał, przy pomocy jakich kryteriów psychologia pozytywna opisuje szczęście jednostki oraz podkreślił, że w tej koncepcji miłosierdzie to nie tylko współodczuwanie, lecz także współcierpienie. Pytania, które następnie słuchacze zadawali prelegentom były dowodem na żywe zainteresowanie tematem spotkania.

Ks. prof. Janusz Kręcidło MS podkreśla, że interdyscyplinarność corocznych sympozjów saletyńskich może być istotną wskazówką dla teologów zajmujących się nauką o Matce Jezusa Chrystusa. – Mariologia jest w impasie i potrzebuje odnowienia. Jako członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego widzę, że ta nauka woła o nowy paradygmat, uwzględniający świeże spojrzenie na Biblię. Mariologia nie powinna więc funkcjonować jedynie jako traktat w obrębie teologii dogmatycznej, ale mając nowy paradygmat, powinna korzystać z teologii narracyjnej, egzegezy kanonicznej, fenomenologii i wielu innych podejść, chociażby w kwestii objawień maryjnych. Saletyni mogą tu wiele zdziałać. Być może jest to nasze powołanie, żeby nad tym nowym paradygmatem pracować – dodaje biblista z UKSW w Warszawie.

W WSD Księży Misjonarzy Saletynów w roku akademickim 2016/2017 studiuje 28 kleryków. Przełożonym seminarium jest ks. rektor Jacek Pawłowski MS. Oprócz niego grono wychowawców tworzą: prefekt – ks. Marcin Sitek MS, ojciec duchowny – ks. Maciej Rydzanicz MS oraz ekonom – ks. Krzysztof Kowal MS.

Inspiratorem powstania cyklicznych saletyńskich sympozjów interdyscyplinarnych jest ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał w latach 2006–2012. W lutym 2007 r. zorganizował on spotkanie robocze współbraci będących specjalistami w dziedzinie teologii oraz psychologii, którego celem było ożywienie czasopisma „Studia Saletyńskie”, popularyzującego orędzie Matki Bożej z La Salette. Podczas spotkania ustalono, by co roku organizować interdyscyplinarne spotkanie naukowe, a wystąpienia publikować w nowym, recenzowanym i punktowanym periodyku „Studia Salettensia”. Organizatorem sympozjów oraz redaktorem naukowym nowej serii został ks. dr Janusz Kręcidło MS.

Głównym celem MSSI jest naukowe pogłębienie tematów ewangelicznych, które wybrzmiewają w orędziu pozostawionym przez Matkę Bożą 19 września 1846 r. w La Salette. Kolejnym jest ukazanie tematyki saletyńskiej interdyscyplinarnie, w maksymalnie szerokim horyzoncie badawczym. Organizatorom i prelegentom przyświeca również idea, by orędzie z La Salette przedstawić jako aktualne i ważne dla całego Kościoła. Ważnym celem jest też integracja pracowników naukowych, wykładowców i alumnów należących do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

(gz; fot. Paweł Jusow MS)