informacjeLa Salette

Saletyńskie sympozjum o Eucharystii

Nasze seminarium duchowne w Krakowie 17 października rozpoczęło rok akademicki 2019/2020. W ramach inauguracji odbyło się XIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne pod hasłem „Eucharystia i La Salette”.

Organizowane od 2007 r. cykliczne spotkania naukowe wpisały się już w bogaty pejzaż działalności saletynów w Polsce. O ich wartości świadczy fakt, że w sympozjach chętnie biorą udział specjaliści z różnych dziedzin, niebędący członkami zgromadzenia.

Sympozjum rozpoczęła Eucharystia odprawiana w kaplicy seminaryjnej. Przewodniczył jej ks. Grzegorz Zembroń MS. Przełożony prowincji zwrócił uwagę w homilii, że Kościół i Zgromadzenie potrzebuje kapłanów dobrze wykształconych oraz głęboko pobożnych, którzy będą prawdziwymi nauczycielami i świadkami wiary. – Wspominamy dzisiaj św. Ignacego Antiocheńskiego. Niech ten Ojciec Apostolski będzie dla nas przykładem, jak z zapałem mówić o Chrystusie i jak mężnie wyznawać wiarę– zachęcał prowincjał. Mszę Świętą koncelebrowali: asystent prowincjalny ks. Jan Kijek MS, wychowawcy seminaryjni, członkowie miejscowej wspólnoty zakonnej oraz inni zaproszeni kapłani.

Po Eucharystii drugą część sympozjum otworzył ks. prof. Janusz Kręcidło MS, który przypomniał historię i tematykę poprzednich 12 spotkań. W imieniu władz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, na którym studiują saletyńscy klerycy głos zabrał prodziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. W krótkim wystąpieniu ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS podkreślił potrzebę ciągłego pogłębiania studiów mariologiczych, szczególnie w odniesieniu do tematyki związanej z objawieniem w La Salette. Na koniec rektor seminarium ks. mgr lic. Marcin Ciunel MS przywitał prelegentów i wszystkich obecnych gości.

W pierwszej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszy, pt. „Ustanowienie Eucharystii według tradycji synoptycznej (Mt 26–30; Mk 14,22–25; Łk 22,19–20) oraz Pawłowej (1Kor 11,23–26) wygłosił ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS. Biblista z UPJPII omówił w nim najpierw przebieg wieczerzy paschalnej. Następnie na tym tle przedstawił podobieństwa i różnice w przekazach o Eucharystii Synoptyków i św. Pawła. 

W drugim wystąpieniu pt. „Jak rozumiała i przeżywała Eucharystię wspólnota Janowa?” ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS z UKSW w Warszawie zwrócił uwagę, że dzieło Janowe określa Eucharystię inaczej niż Ewangelie wg Mateusza, Marka i Łukasza. Eucharystia według tradycji Janowej to: uczta miłości, metafora prawdziwej wspólnoty Boga z ludźmi oraz objawienie Prawdy przez Ducha Świętego.

Trzecie przedłożenie pt. „Zjednoczenie z Bogiem w życiu moralnym przez Eucharystię” należało do wykładowcy UPJPII w Krakowie ks. dr hab. Jana Kalniuka MS. Teolog moralista przypomniał, że do wspólnoty z Bogiem dochodzi się przez naśladowanie Jezusa Chrystusa, refleksję nad słowem Bożym, modlitwę i w najlepszy sposób przez Eucharystię. 

Referat „Idee mariologiczne w euchologii formularza mszalnego o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette Pojednawczyni grzeszników” rozpoczął drugą sesję sympozjum. Student mariologii w Centrum Studiów Mariologicznych Kolbianum ks. mgr Grzegorz Zembroń MS syntetycznie omówił tytuły maryjne zawarte w tekstach mszalnych o Matce Bożej z La Salette. Główną część przedłożenia poświęcił tytułom „Pojednawczyni grzeszników” i „Ucieczka grzeszników”, które znajdują się w alternatywnych tekstach Mszy Świętej, zawartych w Mszale Rzymskim i Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie.

W piątym wystąpieniu, również z zakresu mariologii, nt. „Aktualność eucharystycznego przesłania orędzia z La Salette” ekonom generalny Zgromadzenia ks. mgr lic. Andrzej Zontek MS przywołał nazwiska trzech kapłanów francuskich, którzy w ciągu II połowy XIX wieku rozwijali pobożność eucharystyczną, opartą na objawieniu w La Salette. Byli to: błogosławiony ks. Jean-Pierre Eymard, ks. Sylvain-Marie Giraud MS i ks. Honoré Chavel. Prelegent z Rzymu podkreślił, że idee tych trzech duchownych, mimo upływu lat są nadal świeże i pobudzają do większej miłości Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Ostatni referat, z zakresu historii, pt. „Pobożność eucharystyczna Sługi Bożego ks. Jana Berthier MS w zeznaniach świadków w jego procesie beatyfikacyjnym z lat 1950–1953”. zaprezentował sekretarz prowincjalny ks. mgr Łukasz Nowak MS. Student archiwistyki na UMK w Toruniu przedstawił postać założyciela Misjonarzy Świętej Rodziny, a następnie krótko omówił stan procesu beatyfikacyjnego. Szczególną uwagę w wystąpieniu zwrócił na pionierski wkład Sługi Bożego w pobożność eucharystyczną, m.in. na propagowanie katechez eucharystycznych.

W Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy Saletynów w roku akademickim 2019/2020 kształci się 17 kleryków. Przełożonym seminarium jest ks. rektor Marcin Ciunel MS. Oprócz niego do grona wychowawców należą: prefekt – ks. Paweł Golemo MS, ojciec duchowny – ks. Maciej Rydzanicz MS oraz ekonom – ks. Krzysztof Kowal MS.

Inspiratorem powstania cyklicznych saletyńskich sympozjów interdyscyplinarnych był ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał w latach 2006–2012. W lutym 2007 r. zorganizował on spotkanie robocze współbraci będących specjalistami w dziedzinie teologii oraz psychologii, którego celem było ożywienie czasopisma „Studia Saletyńskie”, popularyzującego orędzie Matki Bożej z La Salette. Podczas spotkania ustalono, by co roku organizować interdyscyplinarne spotkanie naukowe, a wystąpienia publikować w nowym, recenzowanym i punktowanym periodyku „Studia Salettensia”. Organizatorem sympozjów oraz redaktorem naukowym nowej serii został ks. Janusz Kręcidło MS.

Głównym celem MSSI jest naukowe pogłębienie tematów, które wybrzmiewają w orędziu przekazanym przez Matkę Bożą 19 września 1846 r. w La Salette. Kolejnym jest ukazanie tematyki saletyńskiej interdyscyplinarnie, w maksymalnie szerokim horyzoncie badawczym. Organizatorom i prelegentom przyświeca również idea, by orędzie z La Salette przedstawić jako aktualne i ważne dla całego Kościoła. Istotnym celem jest też integracja pracowników naukowych, wykładowców i alumnów należących do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Fot. kl. Wojciech Wicher MS