homilia

Czy Pan jest rzeczywiście pośród nas?

388wyświetleń

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić!” Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”. Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!” A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”. Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą mówię”. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: „Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie między sobą: „Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście”. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”. (J 4, 5-42)

„Czy Pan jest rzeczywiście pośród nas?” To pytanie stawiał Izrael wystawiając Boga na próbę. Ujawnia ono całą głębię wątpliwości, które rodziły się w ich sercach w chwilach trudnych, gdy brakowało wody czy pożywienia. Gdy Izrael cierpiał, doznawał ucisków zewnętrznych szybko tracił nadzieję, tracił pewność, że imieniem Boga jest z słowo „Jestem”. Zapominali, że Bóg jest z nim zawsze, że ich nie opuszcza, ale że im towarzyszy w chwilach największych nawet zmagań na pustyni. Nie mieli swojego miejsca na ziemi, nie mieli świątyni, a jednak Bóg ciągle strzegł ich jak źrenicy oka. 

Czy to pytanie nie staje się dziś naszym pytaniem? Czyż nie pytamy także my: czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, kiedy zmagamy się z epidemią? Czy udziela się nam kiedy nie mamy swojego miejsca modlitwy i kiedy nie możemy przeżywać z kapłanami Eucharystii? (Piszę te słowa przebywając we Włoszech). Czy pozostaje z nami kiedy w drzazgi rozsypuje się europejska iluzja, że możemy możemy stworzyć sobie sami świat stabilny i bezpieczny? Jestem przekonany, że w głębi serca wszyscy nosimy te pytania. 

Bóg, w swojej dobroci, nie obraza się na nas, nie odwraca się, ale udziela nam odpowiedzi. Tą odpowiedzią jest Jezus Chrystus. „Dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” Jeśli Duch, został nam dany, to czy od miłości Bożej może nas cokolwiek odłączyć? Jako chrześcijanie jesteśmy dziś wezwani do umacniania innych, wierzących i niewierzących, że miłości Boga nie przeszkodzą ani epidemia, ani żadne inne trudności. Możemy być świadkami, tego, że Bóg może udzielać swojej miłości także wówczas kiedy, nie możemy publicznie celebrować Eucharystii (mimo, że to dla nas wielkie cierpienie). Wreszcie możemy, przez solidarność z całym społeczeństwem i czyny miłosierdzia, być narzędziami Bożej miłości.

Boga, w udzielaniu miłości, nie jest w stanie ograniczyć żadna przeszkoda. W Ewangelii spotykamy Jezusa, który rozmawiał z kobietą zmęczoną zarówno spiekotą dnia, jak i swoim własnym życiem. Udzielił jej łaski w pełnej obfitości i nie powstrzymało Go ani to, że była poganką ani jej ciężki grzech. Czy więc od nas, swoich dzieci, Bóg mógłby odwrócić swoją miłość?