Dębowiecinformacje

Kapituła Prowincjalna w „Polskim La Salette”

W środę 23 czerwca 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu oficjalnie rozpocznie się Kapituła Wyborcza i dla Spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczyć jej będzie przełożony generalny Zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS. Tematem obrad są słowa zaczerpnięte z formuły ślubów zakonnych, składanych przez saletynów: „Aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi z La Salette, Pojednawczyni grzeszników”.

We wtorek 22 czerwca dzień skupienia dla kapitulantów poprowadził bp prof. Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W wygłoszonych konferencjach zwrócił on uwagę, iż styl i tempo życia współczesnego świata silnie odciska się na sposobie przeżywania życia zakonnego. W związku z tym zakonnicy muszą ciągle wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego, by dobrze rozeznawać i mądrze podejmować decyzje związane z ich życiem i apostolstwem. 

Biskup przypomniał też główne przesłanie dokumentu Stolicy Apostolskiej „Rozpoznawajcie”. Osoby konsekrowane mają być prorokami, którzy świadczą o królestwie Boga na ziemi i zapowiadają, jakie będzie królestwo Boże w swej doskonałości. Pierwszym z wymiarów tego proroctwa jest czuwanie, czyli otwartość na działa­nie Ducha Świętego. Jego przejawem jest odwaga w odpowiada­niu na współczesne znaki czasu i nowe horyzonty posługi apostol­skiej. Drugi wymiar to życie Ewangelią, słuchanie słowa Bożego na wzór Maryi. Trzecim wymiarem jest pośredniczenie. Zakonnik musi być świadomy swojej odpowiedzial­ności za głoszenie Dobrej Nowiny, które dokonuje się przede wszyst­kim poprzez bycie z ludźmi.

Centralnym wydarzeniem dnia była Eucharystia w bazylice Matki Bożej Saletyńskiej. Przewodniczył jej bp Jacek Kiciński CMF.

W obradach bierze udział 35 kapitulantów. Wśród nich są delegaci z urzędu – członkowie obecnego Zarządu Prowincjalnego i przełożony okręgu szwajcarskiego oraz delegaci wybrani przez prowincję, reprezentujący nie tylko Polskę, lecz także dzieła misyjne. W gronie członków Kapituły jest również brat zakonny. Większość delegatów to doświadczeni kapitulanci. Najstarszy uczestnik kapituły ma 74 lata, zaś najmłodszy 36 lat. 

Główne zadania Kapituły Prowincjalnej to m.in.: wybór prowincjała i jego asystentów, okresowe zbadanie stanu prowincji i ustalenie wytycznych dla nowo wybranej Rady Prowincjalnej, czuwanie nad apostolstwem, duszpasterstwem powołań i formacją zakonną, analiza spraw przedstawionych przez prowincjała lub w postulatach członków prowincji, zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących.

Zgodnie z procedurą, Kapituła wysłucha najpierw raportów ks. prowincjała Grzegorza Zembronia MS oraz ekonoma prowincjalnego ks. Czesława Hałgasa MS. W dalszej kolejności Kapituła dokona wyboru nowego prowincjała i jego asystentów na trzyletnią kadencję. Następnie obradować będzie nad sprawami dotyczącymi życia i posługi saletynów oraz nad postulatami, które zostały przedstawione przez członków prowincji. Obrady zakończy głosowanie nad podjętymi uchwałami.

Prosimy o modlitwę w intencji Kapituły Prowincjalnej i jej uczestników.