informacje

Kapituła prowincjalna – dni modlitwy, refleksji i decyzji

W poniedziałek 5 lutego 2024 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu rozpocznie się kapituła wyborcza i dla spraw polskiej prowincji saletynów. Przewodniczyć jej będzie generał Zgromadzenia ks. Silvano Marisa MS. Pracom kapituły towarzyszy hasło: „Uważni na znaki czasu i potrzeby Kościoła poddajemy rewizji nasze życie konsekrowane i apostolstwo”.

Konferencję wprowadzającą w tematykę kapituły wygłosi o. dr Ryszard Bożek CSsR, liturgista, doświadczony formator i rekolekcjonista, prowincjał polskich redemptorystów w latach 2008 – 2011.

W obradach weźmie udział 36 kapitulantów. Wśród nich są delegaci z urzędu – członkowie obecnego Zarządu Prowincjalnego i przełożony okręgu szwajcarskiego oraz delegaci wybrani przez prowincję, reprezentujący nie tylko Polskę, lecz także dzieła misyjne. W gronie członków kapituły jest również brat zakonny.

Norma 126 K Reguły życia zakonnego Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salette określa, że kapituła prowincjalna ze swej natury i z racji swego składu wyraża udział wszystkich w zarządzie i życiu prowincji. Jej naczelnym zadaniem jest:
a) wybór prowincjała i jego asystentów;
b) wybór delegatów na kapitułę generalną i ich zastępców;
c) sporządzenie i zatwierdzenie regulaminów i statutów prowincjalnych uważanych za konieczne lub potrzebnych do wprowadzenia w życie Reguły lub postanowień kapituł generalnych. (…) 
d) okresowe zbadanie sytuacji prowincji i ustalenie wytycznych dla prowincjała i jego rady, których wymaga dobro wspólne;
e) wyznaczenie celów, które powinny być urzeczywistniane w pierwszej kolejności i czuwanie nad ciągłością wypełniania ustalonych programów i podejmowanych wysiłków, zwłaszcza w tym, co dotyczy apostolstwa, budzenia powołań i formacji;
f) studiowanie ważnych zagadnień przedłożonych jej przez prowincjała lub jakie wypływają ze złożonych sprawozdań i z postulatów, które mogą do niej nadsyłać wszystkie wspólnoty i ich członkowie;
g) zalecenie podjęcia nowych dzieł lub zaniechanie już istniejących, polecenie nabycia lub alienacji ważnych nieruchomości i podjęcia budów, które pociągają za sobą poważne zobowiązania na przyszłość;
h) polecenie utworzenia komisji prowincjalnych, które uważa za konieczne ze względu na określone potrzeby.

Prosimy o modlitwę w intencji kapituły i jej uczestników.