Postulat Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) 33
41-409 Mysłowice

e-mail: postulat@saletyni.pl
www: postulat.saletyni.pl

Nowicjat Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów

38-220 Dębowiec 55

e-mail: nowicjat@saletyni.pl

Wyższe Seminarium Duchowne
Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów

ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków

tel.: +48 12 266 32 34
fax: +48 12 267 05 99

e-mail: seminarium@saletyni.pl
www: seminarium.saletyni.pl

Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Saletynów formalnie rozpoczęło swoją działalność przy ul. Koszalińskiej 12 dnia 1 października 1985 roku, decyzją Rady Prowincjalnej. Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał w dniu 23 września 1986 roku ks. kard. Franciszek Macharski.

Ci, którym dane zostało usłyszeć słowa wypowiedziane z naciskiem przez Maryję w La Salette: „A więc, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi” żyją, modlą się i studiują we wspólnocie młodych kandydatów na Misjonarzy Saletynów: zakonników i kapłanów. Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów służy przyszłości całego Zgromadzenia i jego dzieł w świecie.

Formacja w seminarium saletyńskim trwa osiem lat. Postulat jest pierwszym etapem i trwa jeden rok. W tym czasie bracia postulanci rozeznają swoje powołanie, poznają sens objawienia Matki Bożej w La Salette, Zgromadzenie i jego działalność, a także samych siebie na modlitwie i w pracy.

Po upływie tego czasu postulanci rozpoczynają nowicjat, etap przygotowujący do złożenia pierwszej profesji zakonnej – ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przez rok nowicjusze zapoznają się z charyzmatem Zgromadzenia i jego duchowością. Jest to czas modlitwy, rozmyślania, studium Pisma Świętego oraz pracy.

Po ukończeniu nowicjatu neoprofesi udają się do seminarium. Tutaj formacja trwa sześć lat: filozofia – dwa lata i teologia – cztery lata. Klerycy studiują na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W czasie formacji seminaryjnej alumni pogłębiają swoje życie zakonne – wspólnie się modlą, razem pracują i odpoczywają, uprawiają sport, śpiewają w chórze, pomagają w duszpasterstwie parafialnym i uczestniczą w pielgrzymkach, a na zakończenie czasu formacji podstawowej, składają śluby wieczyste i przyjmują święcenia kapłańskie.

Być kapłanem w naszym zgromadzeniu to posługa ku pożytkowi wspólnoty Kościoła nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Spełniają się te słowa w naszej historii, dzisiaj: „Pan posyłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta dokąd sam iść zamierzał”:

  • aby głosili wiarę i rozszerzali Jego Królestwo,
  • aby byli „narzędziami miłości współczującej, którą Bóg otacza wszystkich ludzi”.

Dlatego podczas trwania całej formacji:

  • uczymy się najpierw tego co trudniejsze: słuchać Słowa i wypełniać je by potem móc głosić je innym;
  • uczymy się wpatrywać w tajemnicę Chrystusa czystego, ubogiego, posłusznego, który jest fundamentem naszego osobistego pojednania i źródłem mocy do wzywania innych do nawrócenia i pojednania.

Rozpoczynając codzienne życie od spotkania na modlitwie z Chrystusem uczymy się wchodzić w to nieustanne zmaganie między „być” a „mieć” i między „być” a „działać”. Te wskazania Ojca świętego ratują nas od pomieszania tego co najważniejsze z tym co jest drugorzędne.

Staramy się ukazywać wartości ewangeliczne modlitwy, pokuty i gorliwości zawarte w Orędziu Maryi w La Salette.

Uczymy się ufać Matce Bożej i doświadczamy Jej nieustannego wstawiennictwa w naszych wysiłkach życia pojednaniem i w wysiłku „całkowitego oddania siebie, za Jej przykładem, osobie i dziełu Jej Syna”.

Seminarium to nie życie na próbę, ale to udział we wspaniałej Przygodzie z Jezusem Chrystusem, Jego Matką w Jego Kościele.