informacje

Saletyni we władzach KWPZM

17odsłony

Zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Generałowie, prowincjałowie i opaci spotkali się m.in. z nuncjuszem apostolskim abp. Salvatore Pennacchio oraz dokonali wyboru sekretarza generalnego i ekonoma.

Drugiego dnia obrad 17 maja członkowie KWPZM na sekretarza generalnego powołali franciszkanina o. Kazimierza Malinowskiego, a na ekonoma – saletyna ks. Piotra Ciepłaka. To ich kolejne trzyletnie kadencje. Przełożeni wybrali też delegata do Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi Przełożeni. Został nim generał paulinów o. Arnold Chrapkowski.

Konferencja powołała również komisje stałe: prawną, ds. duszpasterstwa, ds. formacji, ds. struktur regionalnych, ds. Polonii i Polaków za granicą i ds. braci zakonnych oraz jedną komisję nadzwyczajną (ds. ekonomicznych) i dwie podkomisje (ds. mediów i ds. społecznych). Przewodniczącym komisji formacyjnej został mianowany prowincjał saletynów ks. dr Andrzej Zagórski, będący jednocześnie członkiem Konsulty, czyli zarządu KWPZM. Jednocześnie trzy dotychczasowe komisje zostały zastąpione delegatami: ds. misji, powołaniowych i liturgii. Wspomniani delegaci będą reprezentować KWPZM w odpowiednich komisjach Konferencji Episkopatu Polski.

Tego dnia na spotkanie z wyższymi przełożonymi zakonnymi przyjechał nowy Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego klaretyn o. bp Jacek Kiciński. Przedstawił ojcom, księżom i braciom koncepcję pracy Komisji w nowej kadencji.

W homilii, którą wygłosił w Kaplicy obrazu Czarnej Madonny, apelował do osób konsekrowanych o wierność Bogu, Kościołowi i przełożonym, gdyż jak uzasadniał, „postawa wierności jest odpowiedzią na kryzys jedności”. Prosił także ordynariuszy zakonnych, aby doglądali i pielęgnowali swoje winnice, którymi są ich instytuty zakonne, prowincje czy opactwa. – Aby w tej winnicy wasi współbracia karmili się słowem Bożym, a nie słowem ludzkim. My jesteśmy powołani do tego, aby chodzić po słowie Bożym i tym słowem dzielić się z innymi – mówił bp Kiciński. – Kiedy zaczynamy myśleć po ludzku, zaczynają się ludzkie kalkulacje, zaczyna się problem życia zakonnego – wyjaśniał hierarcha.

Pierwszego dnia obrad 16 maja z generałami, prowincjałami i opatami spotkał się nuncjusz apostolski abp Salvatore Pennacchio, który przedstawił aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników. Wśród nich zwrócił uwagę na potrzebę głoszenia Jezusa Chrystusa w zsekularyzowanym świecie. Przekazał słowa uznania ojcom i braciom zakonnym za pracę w Kościele, za oddawanie czci Bogu i służbę ludziom.

Arcybiskup zauważył, że kryzys życia duchowego Kościoła zwykle zaczynał się od upadku zakonów. – Jeśli zakonnicy przestaną być przeniknięci życiem głęboko duchowym, kryzys odczuje cały Kościół. I odwrotnie, rozwój waszego życia duchowego przyniesie rozkwit w Kościele – mówił nuncjusz apostolski. Zaapelował też do osób konsekrowanych, aby trwały mocno z papieżem Franciszkiem. – Zakonnicy muszą trzymać z papieżem całym sercem, zwłaszcza w misji. Bądźcie zwornikiem jedności w Kościele. Bierzcie przykład ze św. Andrzeja Boboli, który za jedność wiary Kościoła, za jedność z jego Głową oddał swoje życie – mówił abp Pennacchio.

O oczekiwaniach papieża Franciszka mówił też socjolog dominikanin o. prof. Andrzej Potocki, przypominając najważniejsze myśli ojca świętego z różnych publicznych wystąpień. Wśród nich wymienił m.in. nawrócenie pastoralne; bycie we wszystkich regionach ziemi w permanentnym stanie misji; zachęty do wyruszenia w drogę; ewangelizację pełną zapału i dynamizmu; konieczność pielęgnowania dialogu w relacjach z biskupami, słuchania z szacunkiem, wzajemnego otwarcia, spotkania, poznawania, wspólnego poszukiwania prawdy, pragnienia braterskiej współpracy dla dobra Kościoła; budowania mostów; chronienie się przed przeżywaniem życia konsekrowanego na sposób light.

Zakonnik podkreślił, że Franciszek oczekuje od osób konsekrowanych przede wszystkim proroctwa, które ma być ich wyróżnikiem. – Oczekuję, że przebudzicie świat, bo cechą charakteryzującą życie konsekrowane jest proroctwo. Prorokować to mówić ludziom, że jest droga szczęścia, wielkości, która napełni cię radością, i to jest właśnie droga Jezusa – cytował ojca świętego. Dominikanin dużo miejsca poświęcił też oczekiwaniom Polaków, powołując się na badania opinii publicznej. – Widać dwa kierunku oczekiwania aktywności Kościoła. Pierwszy to ad extra. Tu pomoc ubogim, potrzebującym, bezrobotnym, rodzinom. Drugi to ad intra. Tu dbałość o duchową i obyczajową kondycję duchowieństwa – spointował socjolog. Zdaniem o. prof. Potockiego, instytutom życia konsekrowanego wypada powierzać te odcinki obecności wśród ludu, które są związane z duszpasterstwem ponad- i pozaparafialnym, czyli głównie duszpasterstwa specjalistyczne.

Na zaproszenie Konsulty KWPZM z przełożonymi spotkał się również sercanin ks. Marek Stokłosa, doktor habilitowany w dziedzinie nauk prawnych, który omówił obowiązki wyższych przełożonych w sprawach nadużyć wobec nieletnich w świetle listu apostolskiego „Come una madre amorevole” (Jak kochająca matka) z 4 czerwca 2016 r. Wśród nich wymienił: weryfikację wiadomości, dochodzenie wstępne, które należy dokładnie opisać oraz starannie przygotować stosowną dokumentację i przekazać ją za pośrednictwem przełożonego instytutu do Kongregacji Nauki Wiary. Prelegent zaznaczył, że dokument papieski rozszerza istniejące już zapisy prawa kanonicznego, które mówią o pozbawieniu urzędu kościelnego ordynariuszy diecezjalnych i zakonnych z ważnych przyczyn. Jako przykład podał popełnienie lub zaniechanie czynów, które wyrządziły poważne krzywdy innym (fizyczne, moralne, duchowe czy majątkowe).

Z racji przypadającej w tym roku 300. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wikariusz generalny paulinów o. Michał Lukoszek wygłosił okolicznościowe słowo na ten temat.

Z woli Episkopatu i Parlamentu RP rok 2017 dedykowany jest św. Albertowi i bł. Honoratowi Koźmińskiemu. Na poprzednim zebraniu plenarnym wyżsi przełożeni zapoznali się bliżej z pierwszą postacią, a na obecnym – z drugą. Obydwaj wyniesieni na ołtarze byli bowiem osobami konsekrowanymi i obaj odeszli z tego świata w opinii świętości 100 lat temu.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3300 pracuje w 91 krajach na całym świecie. Zarząd KWPZM stanowi Konsulta, w skład której wchodzi dziewięciu zakonników oraz sekretarz generalny i ekonom.

(gz / jms; fot. zyciezakonne.pl)