Studia Saletyńskie

Studia Saletyńskie 3/2003

W roku 2002 Polska Prowincja Księży Misjonarzy Saletynów obchodziła Jubileusz 100-lecia przybycia pierwszych Saletynów na ziemie polskie. Ten Jubileusz przeżywany był we wszystkich wspólnotach saletyńskich w Polsce. Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych była zawsze Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem miejscowego biskupa. Ważnym elementem tych uroczystości była prezentacja historii danej placówki saletyńskiej w perspektywie

100 lat obecności Saletynów w Polsce. W tym kontekście, na szczególne zaakcentowanie zasługuje inicjatywa podjęta przez Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Dzięki życzliwości, otwartości i współpracy Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie została zorganizowana Sesja naukowa pt. „100-lecie pobytu Księży Misjonarzy Saletynów za ziemiach polskich w służbie Orędzia z La Salette” w dniu 23 października 2002 r. w pomieszczeniach domu parafialnego w Krakowie przy ul Cegielnianej 43. Referaty, które zostały wygłoszone w czasie tej sesji, dzięki Redakcji „Studiów Saletyńskich” zostają udostępnione wszystkim, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat La Salette. Dziękuję Księdzu Dziekanowi Wydziału Historii Kościoła PAT i wszystkim Profesorom, którzy w swoich wykładach ukazali nam kontekst historyczny przybycia Saletynów do Polski i następnie przeprowadzili pogłębioną refleksję teologiczno-biblijną w oparciu o Orędzie z La Salette.

Pragnę zaprezentować Wam nowy skład redakcji „Studiów”: ks. dr Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. dr Piotr Jamioł MS i ks. dr Stanisław Witkowski MS. Polecam ich posługę Waszej modlitwie. Uznanie i wdzięczność kieruję dla ks. Bohdana Dutko MS – dotychczasowego redaktora i pozostałych członków redakcji za posługę w zredagowaniu dwóch pierwszych numerów „Studiów Saletyńskich”.

Niech słowa Pięknej Pani z La Salette „ogłoście to całemu memu ludowi” będą zachętą do dalszego pogłębiania Orędzia z La Salette i następnie do przekazywania tego Orędzia całemu światu.

Spis treści:

Archiwum Prowincjalne
Archiwum podlega bezpośrednio prowincjałowi i jest instytucją działającą w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego, Regułę życia zakonnego oraz Statuty prowincjalne.