homilia

Władza kluczy

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?»

A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków».

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

(Mt 16,13-20)

Zawody takie jak woźny, recepcjonistka i odźwierny nie uchodzą w dzisiejszych czasach za cieszące się największym zainteresowaniem i popularnością. Niemal nigdy nie mówi się o nich w roli głównej w telewizji ani prasie. Dzieje się tak zazwyczaj być może dlatego, że pracownicy ci po prostu wywiązują się rzetelnie ze swoich obowiązków i nie dają czekać przed drzwiami ludziom, dla których działa dany budynek, zakład, urząd, szkoła w godzinach pracy. Jest to pouczenie dla uczniów pragnących i innych uczynić uczniami Jezusa,
żeby ludzi pragnących wejść do wspólnoty Kościoła prowadzić przez poszczególne oświetlone dziedzińce (oświecanie Słowem Bożym – głoszenie miłości Boga Ojca) i ciemne komnaty (zakamarki ludzkich niewoli i niemocy – głoszenie o grzechu) do sali tronowej (wiara i wyznania Chrystusa osobistym Panem, który jest Synem Boga żywego). Z drugiej strony mamy Dobrą Nowinę zarówno dla pogubionych chrześcijan jak i poszukujących prawdy ludzi dobrej woli, że powołując się na tę Ewangelię mogą domagać się od sług
Kościoła, że ich kołatanie nie zostanie zignorowane i nie będą pozostawieni na zewnątrz:
teraz, gdy Duch Święty pracuje w ich sercach,
teraz, gdy Syn Boży pracuje jako ich obrońca i adwokat
teraz, gdy Bóg żywy, Bóg Ojciec stwarza z nich nowych ludzi.