im. Matki Bożej z La Salette (FPDiM)

ul. Tuwima 5
34-500 Zakopane
tel.: +48 797 002 025
e-mail: fundusz@saletyni.pl
Internet: www.fundusz.saletyni.pl

Nr konta:
Bank Pekao SA O/Zakopane 12 1240 1587 1111 0000 0816 4322

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette jest organizacyjnie wyodrębnioną jednostką Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą władz Prowincjalnych w Warszawie. Działa on na terenie całego kraju od września 1998 roku. Wspomaga rodziny wielodzietne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawne oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci poprzez: refundację kosztów leczenia, zapomogi, stypendia, dary rzeczowe, dożywianie, organizowanie wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacją podczas wakacji, ferii zimowych i weekendów.

 

Zgodnie ze statutem wszystkie organy Funduszu pracują społecznie. Jest to Organizacja Pożytku Publicznego (KRS 0000222393), dlatego można wesprzeć to dzieło poprzez przekazanie 1% swojego podatku dochodowego.

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. Cel Funduszu realizowany jest w szczególności poprzez:

  • wspieranie i organizowanie różnych form wypoczynku i formacji chrześcijańskiej,
  • zakładanie, prowadzenie i dofinansowanie różnego typu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, klubów młodzieżowych, świetlic i innych inicjatyw charytatywno-wychowawczych w środowisku dzieci i młodzieży,
  • przyznawanie stypendiów i zapomóg w wysokości uzależnionej od stopnia zamożności obdarowanych oraz możliwości finansowych funduszu,
  • organizowanie różnych form pomocy bezpośredniej, np.: dożywianie, dary rzeczowe, partycypacja w kosztach leczenia itp.

Zachęcamy osoby indywidualne, instytucje oraz ośrodki pomocy do zawierania z nami porozumienia na zbieranie 1%. Środki pieniężne zebrane w ten sposób będą mogli Państwo wykorzystać na własne cele zgodnie ze statutem Funduszu.