ul. Słoneczna 1b
11-700 Mrągowo

tel.: +48 500 198 333
e-mail: sne.filip@gmail.com
Internet: www.sne-filip.saletyni.pl

Początki Saletyńskiej SNE związane są z Parafią MB Saletyńskiej w Olsztynie. Tutaj, w 1996 roku, odbył się pierwszy Kurs Filipa prowadzony przez Siostry ze Wspólnoty Uczennic Krzyża ze Szczecina, w którym uczestniczyły osoby zaangażowane w różne posługi w parafii. Powstaje ekipa do prowadzenia kursów i prowadzona jest ewangelizacja, która zaowocowała powstaniem w 1997 roku wspólnoty św. Filipa. Zostaje następnie nawiązana współpraca ze SNE św. Pawła w Kielcach.

W ten sposób powstała Szkoła Nowej Ewangellizacji św. Filipa w Olsztynie, która w 1998 roku, decyzją Księdza Prowincjała, została zatwierdzona jako dzieło prowadzone przez Polską Prowincję Księży Misjonarzy Saletynów z siedzibą w Mrągowie. Następnie, na prośbę Księdza Prowincjała, została ona zatwierdzona i przyjęta w Archidiecezji Warmińskiej, jako dzieło prowadzone przez Księży Misjonarzy Saletynów. Dokonało się to na mocy dekretu wydanego 29 grudnia 1998 roku, przez Arcybiskupa Metropolitę Warmińskiego Księdza Edmunda Piszcza.

Powstała SNE św. Filipa podejmuje dzieło ewangelizacji, która rodzi w sercach wielu ludzi pragnienie przeżywania swojej wiary we wspólnocie chrześcijańskiej. W taki sposób powstają kolejne wspólnoty, które angażują się w posługę ewangelizacji, powiększając tym samym środowisko Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Filipa.

Szkoła cały czas działa w oparciu o Program Pastoralny Redemptoris Missio, który służy ewangelizacji osób ochrzczonych i tych, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Pomaga on również uczynić z parafii czy grupy modlitewnej, wspólnotę zewangelizowaną i zdolną do podjęcia dzieła ewangelizacji.

2003 roku Kapituła Prowincjalna potwierdziła decyzję Księdza Prowincjała z 1998 roku i uznała, że Szkoła Ewangelizacji realizuje charyzmat i misję Zgromadzenia i jest dziełem Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów.

Odkrywając drogę formacji dla wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych, które tworzą środowisko SNE św. Filipa, odkryliśmy jeszcze większą potrzebę otwarcia się na duchowość i charyzmat La Salette oraz pragnienie identyfikacji ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy Saletynów. Owocem tego była zmiana nazwy SNE św. Filipa na Saletyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji (SSNE), co zostało zatwierdzone przez Kapitułę Prowincjalną w 2016 roku.

Na dzisiaj środowisko Saletyńskiej SNE tworzą wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne, które istnieją przy parafiach saletyńskich w Olsztynie, Mrągowie, Warszawie, Krakowie, na Słowacji, w Rzeszowie, Dębowcu, Kobylance i Szwajcarii. Wspólnoty te wzrastają w wierze i formowane są do ewangelizacji przez: modlitwę osobistą i wspólnotową, życie sakramentami, kursy ewangelizacyjne. Podejmują praktyczną ewangelizację poprzez świadectwo życia, głoszenie Słowa (kursy, rekolekcje) i służbę Kościołowi – włączając się w życie parafii.

Szkoła w oparciu o program formacyjny umożliwia osobom będącym we wspólnotach wzrastanie w wierze, jak również przygotowuje do podjęcia praktycznej ewangelizacji. Wizją Szkoły jest nie tylko głoszenie Dobrej Nowiny i formacja ewangelizatorów, ale również przygotowanie osób, które będą formowały następnych.

Formacja wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych prowadzi do angażowania się osób świeckich w duszpasterstwo parafialne w różnych jego wymiarach.

Narzędziem, którym posługuje się Szkoła są kursy ewangelizacyjne, z których pierwszym jest Kurs Filipa (Nowe Życie) prowadzący do osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym – Zbawicielem i Panem. Kolejne kursy są dla osób będących we wspólnotach i odpowiadają na ich aktualne potrzeby formacji osobistej i wspólnotowej. Dlatego z kilkunastu kursów będących w programie Szkoły mogą skorzystać nie tylko wspólnoty należące do środowiska Saletyńskiej SNE, ale każda wspólnota czy dzieło w Kościele.

Można zatem stwierdzić, że wśród różnych dzieł prowadzonych dzisiaj w Kościele, Szkoła jest jedną z propozycji odnowy duchowej. Daje możliwość integralnego rozwoju człowieka i osadzenia go w środowisku żywego Kościoła. Staje się również skutecznym narzędziem przez które dokonuje się tajemnica pojednania w życiu ludzi do których dociera.